1

Хэвлэлийн цаасны үнийн санал

Борлуулалтын босго: 0.2 сая төгрөгөөс доош үнийн дүнтэй барааг борлуулахгүй
0.5 сая төгрөгөөс доош үнийн дүнтэй барааг хүргэхгүй
1.0 сая төгрөгийн орлогод бөөний үнийн хөнгөлөлт үзүүлнэ
Огтлоо хийхгүй. Боодлоор зарна, боодлыг задлахгүй

100% таримал модоор үйлдвэрлэдэг тул цаасны ширхэг нягт, хэвлэлийн машинаар хэвлэх үед  агшиж сунах,
өнгө зөрөх эрсдэлгүй байдаг. Мөн өндөр хурдаар хэвлэгдэх, илүү гөлгөр шинж чанартай  байдаг.